Strona główna » O nas

Spółka Energo-Coating powstała na bazie konsorcjum firm RADMET i TSC w 2007 roku. Oferujemy usługi z zakresu natryskiwania cieplnego jako jednej z metod regeneracji części maszyn oraz uszlachetniania powierzchni. Od 5 lat wykonujemy usługi dla przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu ciężkiego.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy co pozwala na indywidualne podejście do każdego wykonywanego zadania. Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kadry menadżerskiej i doświadczenie w branży są naszymi atutami i pozwalają na wytworzenie produktu odpowiadającego wymaganiom niemal każdego klienta.

Powłoki natryskiwanie cieplnie coraz częściej znajdują zastosowanie w różnych gałęziach j liczby materiałów do natryskiwania stworzyła możliwość dostosowania technologii nawet do specyficznych zastosowań. 

Typowymi własnościami powłok natryskanych cieplnie wzależności od zastosowanych materiałów i ich warunkówpracy pracy są:

  • odporność na korozję - np. cynk, aluminium, stal kwasoodporna
  • żarowytrzymałość - np. tlenki aluminium i tlenki tytanu
  • właściwości trybologiczne - np. stop łożyskowy, brąz
  • odporność na ścieranie - np. węgliki wolframu, węgliki chromu
  • cieplna i elektryczna przewodność - np. miedź
  • izolacja cieplna i izolacja elektryczna - np. poliamid, poliester
  • dobra obrabialność - np. stale niskowęglowe, stale niskostopowe
  • własności dekoracyjne - np. cynk, brąz, mosiądz.

Technologie natryskiwania cieplnego znalazły zastosowanie w regeneracji części maszyn obejmującą kompleksową naprawę m.in. takich elementów jak: czopy wałów, powierzchnie robocze wałów, elementy hydrauliki siłowej, np. nurniki, siłowniki, tłoczyska, korpusy, gniazda pod łożyska, łożyska ślizgowe, tuleje, panewki, rolki transportowe, wymienniki ciepła, ekrany rurowe.

Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Energo-Coating Sp. z o.o. z

siedzibą w Radomiu 26-600 przy ul. Wierzbickiej 26/44.               

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

         - energo-coating@energo-coating.pl

        2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

          a/ zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b    RODO);

          b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

         c/ przesyłania ofert dotyczących oferowanych przez Administratora Danych usług i produktów – aż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania tych danych w tym celu (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

        d/ archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

        e/ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

        3. Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Kontrahenta Energo – Coating Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: realizacji współpracy gospodarczej – składania ofert, negocjowania, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Pana/Pani pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

         4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów).Po  zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  w  pierwotnym  celu,  dane  będą przechowywane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń

         5. Podanie danych jest dobrowolne.

         6. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj:

         a) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z Kontrahentem.

         b) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

         c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w zakresie związanym z realizacją umowy i obsługą klienta (np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych oraz inni podwykonawcy zewnętrzni, z których pomocy korzysta ADO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą również podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany. Administrator Danych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, które mogłoby prowadzić do tego, że podlegałby Pan/podlegałaby Pani decyzji opierającej się wyłącznie na takim przetwarzaniu i wywołującej wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływającej.

8. Uprawnienia

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do:

        a) żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie

        b) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych

        c) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych

        d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

        I. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

        II. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

        III. Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia,                          dochodzenia lub obrony roszczeń,

        IV. wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec                     podstaw Pani/Pana sprzeciwu

            e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania                            danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

            f) przenoszenia danych, w tym do: 

        I. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła              Pani/dostarczył Pan Administratorowi Danych i ich przesłania innemu administratorowi, żądania, by dane zostały przesłane przez                            Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Nadto ma Pan/Pani prawo do cofnięcia (w dowolnym momencie) wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem. Może Pan/Pani również wysłać wiadomość e-mail na adres energo-coating@energo-coating.pl, lub skorzystać z powyższych praw korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora. Proszę pamiętać, że przed realizacją wniosku, będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość, tj. odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Ponadto może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

 

 

Pablonet • Strony www